Sign In
02/12/2021 |
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 13/7/2021, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

TTTU-1.jpg

Điểm cầu trung tâm tại Hà Nội

Tại điểm cầu Bình Dương đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Lộc, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2021 công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Dân vận khéo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại. Lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, bám địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ban Dân vận các Tỉnh, Thành tiếp tục nắm tình hình nhân dân, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ gắn với thực hiện nhiệm vụ kép phát triển kinh tế tại địa phương. Trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí đề nghị Ban Dân vận các Tỉnh, Thành cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Tâp trung triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Triển khai có hiệu quả năm "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở" với các nội dung trọng tâm theo Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW, ngày 16/3/2021 của Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

- Tham mưu thực hiện các đề án của Bộ Chính trị và Ban Bí thư như: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW, ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 5 năm thực hiện Kết Luận số 120-KL/TW, ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chất lượng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phòng chống dịch bệnh Covid-19, tham gia ủng hộ các hoạt động thiện nguyện phòng chống dịch.

TTTU-2.jpg

TTTU-3.jpg

Điểm cầu Bình Dương

Cũng trong sáng nay, tại điểm cầu Bình Dương đã lồng ghép hội nghị sơ kết công tác dân vận Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đánh giá cao những được quả đạt được của công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng cuối năm 2021 đồng chí yêu cầu Ban Dân vận các cấp tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; vận động các nguồn lực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, phối hợp chỉ đạo củng cố, kiện toàn, xây dựng các Tổ Covid cộng đồng và Tổ an toàn Covid, đảm bảo các tổ chức hoạt động thực chất, hiệu quả, làm cầu nối về công tác phòng, chống dịch giữa chính quyền, ngành y tế đến với cộng nhân lao động doanh nghiệp và nhân dân trong Tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn trong đợt dịch bệnh này theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; cần đề ra một số giải pháp phù hợp với công tác vận động nhân dân trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Trần Thông Thái-BDVTU​


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Hình ảnh mô tả
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền
Hệ số
Bút danh
Tên tác giả
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0